Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Kế hoạch tổ chức trả nợ môn học: PDF. In Email
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 01/2018, Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV còn nợ các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo (CTĐT) hiện hành và các trường hợp SV còn nợ ít môn có thể tốt nghiệp.
 Kế hoạch dự kiến (Đối với lớp vét)
- Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 20/11/2017 - 30/11/2017 (sau thời gian này không nhận đăng ký thêm)
- Thời gian xác nhận (ký tên) trực tiếp tại Khoa: Từ ngày 30/11/2017 - ngày 5/12/2017
- Thời gian đóng học phí: 11-15/12/2017
- Thời gian ôn tập: 18 -31/12/2017
- Thời gian thi: 8-11/01/2018
****Lưu ý
 
- Đối với các môn Mở bổ sung trong HK DT2/17-18: Sau khi thời gian đăng ký kết thúc Khoa sẽ tổng hợp dữ liệu sẽ đề xuất Mở bổ sung vào học kỳ DT2/2017-2018
- Đối với các môn đăng ký bổ sung vào HK2/2017-2018: ngay khi có dữ iệu DKMH của các nhóm này, Khoa sẽ lên phương án và sẽ thông báo cho các bạn sau.
- Nếu không đủ sỉ số để mở bổ sung Khoa sẽ đề xuất mở vét