Thứ năm, 19 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo thu học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành đợt 09/2016 PDF. In Email

    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số 26/2016/PTC-TB                              TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành đợt 09/2016

Căn cứ theo kế hoạch số 306/2016/KH-TĐT ngày 04 tháng 03 năm 2016 về “Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy đợt tháng 09 năm 2016”

Căn cứ theo kế hoạch số 395/2016/KH-TĐT ngày 24 tháng 03 năm 2016 về “Kế hoạch tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 09 năm 2016”

Nay Phòng Tài chính nhắc lại thông báo thời gian thu học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2016.

2. Thời gian thu học phí: từ ngày 20/06/2016 đến hết ngày 24/06/2016

3. Mức học phí:

3.1. Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu: theo dõi mức học phí tại Khoa theo thông báo số 41/1-13/2013/PTC-TB

3.2. Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp (thi rồi mà chưa đạt)

- Chi phí tổ chức thi môn cơ sở và chuyên ngành:                             260.000đ/môn

4. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

Lưu ý: Cơ sở Nha Trang, và các đơn vị liên kết nộp học phí của sinh viên và gửi kèm danh sách về Phòng Tài chính trước ngày 28/06/2016.

                                                                                                      TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Phòng Đại học, Phòng CTHSSV

- CS Nha Trang, ĐVLK                                                                                                                          (Đã ký)

- Sinh viên              

- Lưu

                                                                                                    LÊ THỊ DUYÊN HOÀI