Thứ năm, 19 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 9/2016 PDF. In Email

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 06 năm 2016

 THÔNG BÁO

Về việc ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2016

alt     Căn cứ Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2016; Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức lớp ôn thi tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 16 ngành Xã hội học và Việt Nam học ( chuyên ngành hướng dẫn du lịch), cụ thể như sau:

 1.      Ngành Việt Nam học ( chuyên ngành Hướng dẫn du lịch):

-         Môn chuyên ngành: (ThS. Phan Minh Châu)

  + Tiết 2-6 thứ 5 (23/6/2016)                                - Phòng C608

  + Tiết 2-6 thứ 7 (25/6/2016)                                - Phòng B501

  + Tiết 8-12 thứ 7 (25/6/2016)                              - Phòng B501

-         Môn cơ sở: (ThS. Trần Thị Mỹ Nhung)

 + Tiết 7-11 thứ 6 (24/6/2016)                              - Phòng B506

 + Tiết 2-6 chủ nhật (26/6/2016)                          - Phòng B501

 + Tiết 8-12 chủ nhật (26/6/2016)                        - Phòng B501

2.      Ngành Xã hội học:

-         Môn cơ sở:

             + Tiết 7 - 11   ngày 23/06/2016  (Cô Mai)          - Phòng C602

 + Tiết 8 - 12 ngày 20/06/2016  (Cô Lan)            - Phòng C604

 + Tiết 1 - 5   ngày 23/06/2016  (Cô Trang)         - Phòng C601

-         Môn chuyên ngành:

   +  Tiết 1 - 8   ngày 22/06/2016  (Cô Mai)           - Phòng C601

   +  Tiết 1 -  8  ngày 24/06/2016   (Cô Trang)       - Phòng C604

LƯU Ý: Đây là đợt ôn thi tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện dự thi đợt tháng 9/2016.

  

Nơi nhận:                                                                                                    TL.TRƯỞNG KHOA

- Sinh viên Khóa 16;                       

- Lưu.                                                                                                                     ( đã ký)    

 

                                                                                                       Dương Thị Minh Phượng