Thứ năm, 19 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Danh sách sinh viên cảnh báo quá hạn đào tạo tháng 9 năm 2016. PDF. In Email
 
Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng hoàn thành các học phần còn nợ trước khi bị xử lý quá hạn đào tạo
 
Trân trọng