Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Kiểm tra hiểu biết Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức, hiểu biết về Trường đại học Tôn Đức Thắng. PDF. In Email
Chào các bạn sinh viên
Với mong muốn đánh giá nhận thức của sinh viên hiểu về Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức và hiểu về Trường đại học Tôn Đức Thắng, để từ đó Phòng Công tác học sinh sinh viên đưa các giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Phòng Công tác học sinh sinh viên triển khai nội dung trên cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện: từ 8g00 ngày 18/9/2017 đến 20g00 ngày 23/9/2017.
2. Đối tượng thực hiện: Tất cả sinh viên toàn trường.
3. Nội dung kiểm tra:  hiểu biết về Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức, hiểu biết về Trường đại học Tôn Đức Thắng.
4. Cách thức thực hiện: Sinh viên truy cập vào địa chỉ “http://elearning.tdt.edu.vn” để thực hiện. Hướng dẫn chi tiết thực hiện (đính kèm)
Phòng đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc.

 

 

Trân trọng