Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận thư khen HK2/16-17 PDF. In Email

Lớp trưởng các lớp đại diện lớp nhận thư khen tại VP Khoa B009 trong giờ hành chính (sáng:7h30 -11h30, chiều: 13h00 - 17h00) từ ngày 9/10/2017 đến 14/201/2017. 

31403012 14030301 Nguyễn Thị Hồng              Trang      G 8.41
31403220 14030301 Tô Thị                        Thu        G 8.37
31403333 14030301 Trần Phước Cẩm              Tiên      G 8.40
31403055 14030302 Lê Minh                       Trực      G 8.00
31403085 14030302 Nguyễn Đức                   Long       G 8.62
31403041 14030303 Nguyễn Phạm Huỳnh           Như        G 8.16
31403158 14030303 Trần Thị Trúc                Mai        G 8.03
31403161 14030303 Nguyễn Thị Anh                Thư        G 8.53
31403200 14030303 Nguyễn Thúy                  Vy         G 8.42
31403368 14030303 Nguyễn Hoàng Trúc           Giang      G 8.33
31403404 14030303 Phan Thị Trúc                 Ngân      G 8.10
31404017 14030401 Nguyễn Lê Bảo               Thanh      G 8.36
31404021 14030401 Hồ Ngọc Khánh               Vy         G 8.06
31404024 14030401 Trần Thanh Đoàn Hải         Yến       G 8.29
31404073 14030401 Nguyễn Trương Hoàng          Quế       G 8.12
31404115 14030401 Nguyễn Minh                   Lan        G 8.06
31404123 14030401 Nguyễn Thị Thu                Diễm      G 8.42
31404130 14030401 Hà Ngọc                      Hiếu      G 8.51
31404146 14030401 Lê Thị Kiều                  Trang      G 8.31
31404158 14030401 Thái Bảo                     Nguyên    G 8.82
31404160 14030401 Hoàng Thị Thu                 Hoài      G 8.36
31404169 14030401 Nguyễn Thùy                  Trang      G 8.26
31404181 14030401 Đỗ Văn                       Minh       G 8.38
31602013 16030202 Lâm Thị Mỹ                   Dung       G 8.11
31603050 16030301 Nguyễn Định                   Khang      G 8.28
31603122 16030301 Lê Thị Minh                   Thư        G 8.26
31604043 16030401 Đoàn Hồng                    Sơn        G 8.18
31605117 16030501 Phạm Thị Kim                  Thoa       G 8.40
31605131 16030501 Nguyễn Kim                    Trâm      G 8.09
31605001 16030502 Nguyễn Thị Thúy              An         G 8.19
31605084 16030502 Nguyễn Thị Cẩm               Nhung      G 8.02
31402067 14030201 Nguyễn Ngọc Mỹ              Duyên     K 7.01
31402087 14030201 Lê Nguyễn Bảo               Khánh     K 7.11
31402095 14030201 Nguyễn Thuỳ                  Dung       K 7.14
31402107 14030201 Từ Minh                       Hậu       K 7.69
31402016 14030202 Nguyễn Bình Yến              Như        K 7.01
31402030 14030202 Đỗ Hiếu                      Minh       K 7.09
31402045 14030202 Trần Phương                   Nhung      K 7.44
31402049 14030202 Trần Thị Mai                  Anh        K 7.08
31402050 14030202 Trần Lê Diễm                Ngọc      K 7.88
31402059 14030202 Nguyễn Lan                    Vy         K 7.54
31402060 14030202 Nguyễn Thị Trúc              Linh       K 7.89
31402065 14030202 Nguyễn Thị Thảo              Lan        K 7.85
31402073 14030202 Trương Trí                     Toàn      K 7.79
31402077 14030202 Nguyễn Thị Quỳnh             Vân       K 7.38
31402088 14030202 Trần Thị Mỹ                  Hiền      K 7.38
31402098 14030202 Văn Kim                       Ngân      K 7.54
31402130 14030202 Lê Thị Ngọc                  Lan        K 7.41
31402133 14030202 Nguyễn Thị                    Nhịn       K 7.06
31403008 14030301 Lê Thị Xuân                  Yến       K 7.72
31403073 14030301 Nguyễn Phước                 Duy        K 7.51
31403099 14030301 Hồ Thị Ngọc                  Yến       K 7.68
31403135 14030301 Nguyễn Thị Mỹ                Nữ        K 7.71
31403141 14030301 Trương Hoàng                  Mỹ        K 7.89
31403214 14030301 Lê Nhơn Thanh                 Huyền     K 7.04
31403217 14030301 Dư Thị Bé                     Trâm      K 7.83
31403230 14030301 Vũ Thị                        Huyền     K 7.58
31403290 14030301 Huỳnh Thị Ánh                Hồng      K 7.99
31403352 14030301 Lê Hồng                      Nhi        K 7.83
31403392 14030301 Phạm Linh                     Đan        K 7.79
31403394 14030301 Lý Thị                        Chinh      K 7.45
51403244 14030301 Huỳnh Khánh                  Linh       K 7.74
31403001 14030302 Dịp Lan                        Ngọc      K 7.31
31403014 14030302 Lưu Tiểu                      Quân      K 7.44
31403039 14030302 Nguyễn Thị Cẩm               Tú        K 7.47
31403091 14030302 Võ Nguyễn Bích               Châu      K 7.29
31403095 14030302 Nguyễn Hữu Minh              Vân       K 7.28
31403104 14030302 Phan Hoàng                    Vũ        K 7.31
31403123 14030302 Phồng Học                    Uy         K 7.76
31403132 14030302 Trần Thị Bảo                 Trân      K 7.88
31403140 14030302 Nguyễn Thị Mỹ                Phụng     K 7.72
31403146 14030302 Phạm Phú Minh                Thuận     K 7.83
31403168 14030302 Lê Thị Hồng                  Nhung      K 7.39
31403183 14030302 Lê Thị Xuân                  Thảo      K 7.14
31403194 14030302 Đỗ Cao Kỳ                    Duyên     K 7.97
31403198 14030302 Nguyễn Lâm Quỳnh            My         K 7.52
31403242 14030302 Phạm Đức                     Lành      K 7.65
31403245 14030302 Nguyễn Thị Thanh              Trúc      K 7.85
31403247 14030302 Lưu Hoàng Nhật               Thy        K 7.18
31403248 14030302 Nguyễn Thị Kim                Thy        K 7.59
31403249 14030302 Lê Bích                       Trâm      K 7.46
31403281 14030302 Lê Ngọc                      Thuỷ      K 7.54
31403326 14030302 Võ Diệu                      Khanh      K 7.51
31403353 14030302 Nguyễn Thanh                  Hùng      K 7.97
31403011 14030303 Huỳnh Bảo                    Chiêu     K 7.03
31403033 14030303 Đặng Thị Quỳnh               Thư        K 7.18
31403044 14030303 Nguyễn Ngọc Toàn            Châu      K 7.20
31403049 14030303 Trần Tấn                     Thành     K 7.78
31403071 14030303 Lê Thị Kim                    Dung       K 7.90
31403107 14030303 Hồ Huyền                     Trân      K 7.89
31403111 14030303 Lương Nhật                    Anh        K 7.41
31403121 14030303 Thạch Nguyễn Nhựt           Nam        K 7.75
31403177 14030303 Mai Lê Huỳnh                 Đức       K 7.55
31403181 14030303 Lê Hiền                      Thảo      K 7.81
31403186 14030303 Đặng Thanh                    Thảo      K 7.15
31403201 14030303 Mai Lê Phú                   Quý       K 7.94
31403211 14030303 Vũ Thị Ánh                   Tuyết     K 7.82
31403234 14030303 Trần Ngọc Bảo               Trân      K 7.82
31403251 14030303 Nguyễn Tuấn                  Kiệt      K 7.48
31403275 14030303 Đỗ Ngọc                      Tuyền     K 7.54
31403289 14030303 Nguyễn Thị Mỹ                Anh        K 7.67
31403301 14030303 Lý Bửu                       Nhi        K 7.52
31403309 14030303 Lê Thị Thảo                  Hằng      K 7.73
31403312 14030303 Lâm Ngọc                     My         K 7.68
31403318 14030303 Nguyễn Trần Thiệu           An         K 7.70
31403319 14030303 Trương Thị Thúy               An         K 7.95
31403334 14030303 Nguyễn Lâm                   Trang      K 7.78
31403355 14030303 Đặng Thanh                    Nhàn      K 7.03
31403362 14030303 Trịnh Thái                    Ngân      K 7.50
31403382 14030303 Hoàng Thị                     Mai        K 7.24
31403401 14030303 Trần Thị Thanh                Thúy      K 7.57
31403409 14030303 Phan Thị Yến                  Nhi        K 7.43
31403411 14030303 Nguyễn Công                  Hiệp      K 7.82
31404006 14030401 Phan Thị Thoại                Khanh      K 7.93
31404015 14030401 Hoàng Văn                    Phương     K 7.82
31404018 14030401 Trần Thị Bảo                 Ngọc      K 7.68
31404029 14030401 Lê Thị                        Thủy      K 7.91
31404035 14030401 Nguyễn Thị Minh               Huyền     K 7.48
31404039 14030401 Nguyễn Thị Thu                Hiền      K 7.07
31404050 14030401 Lê Thị Tuyết                 Mơ         K 7.81
31404063 14030401 Phạm Thị Đoan                 Trang      K 7.68
31404067 14030401 Trần Thị Bảo                 Trân      K 7.99
31404071 14030401 Tăng Lê Tuyết               Trinh      K 7.67
31404072 14030401 Hà Thanh                      Thảo      K 7.80
31404080 14030401 Lê Thị Ngọc                  Quyền     K 7.85
31404082 14030401 Hồ Thị                        Hạnh      K 7.89
31404095 14030401 Trần Khánh                   Ly         K 7.73
31404105 14030401 Bùi Mai                       Sinh       K 7.95
31404129 14030401 Nguyễn Thị Kiều              Loan       K 7.21
31404139 14030401 Lâm Ngọc Kỳ                 Duyên     K 7.45
31404162 14030401 Đặng Phạm Quỳnh             Anh        K 7.27
31404164 14030401 Trần Thụy Thùy              Uyên      K 7.99
31502102 15030201 Nguyễn Tuấn Nhật            Quang      K 7.32
31503041 15030301 Huỳnh Lê Kim                 Ngân      K 7.37
31503077 15030301 Lại Thị Trà                  My         K 7.46
31503169 15030301 Hoàng Thị Thùy               Chi        K 7.82
31503152 15030302 Lý Thục                      Bình       K 7.26
31503175 15030303 Nguyễn Tạ Chí                Nghĩa      K 7.81
31602083 16030201 Nguyễn Thị Minh               Thi        K 7.41
31602104 16030201 Nguyễn Thị Đài               Trang      K 7.07
31602120 16030201 Lê Hoàng Nhật               Vy         K 7.54
31602026 16030202 Trần Yến Gia                 Hân       K 7.45
31602103 16030202 Lê Kiều                      Trang      K 7.15
31602114 16030202 Ngô Thái                     Uyên      K 7.63
31603016 16030301 Nguyễn Mạnh                  Cường     K 7.89
31603104 16030301 Võ Nam Trung                  Sơn        K 7.19
31603089 16030302 Huỳnh Thị Diễm               Phương     K 7.52
31603109 16030302 Nguyễn Minh                   Tâm       K 7.09
31603117 16030302 Trần Lê Xuân                Thảo      K 7.42
31603131 16030302 Nguyễn Hoàng Cẩm            Tiên      K 7.44
31605007 16030501 Hoàng Thị Quế                Chi        K 7.33
31605022 16030501 Lâm Nguyễn Nhật             Hà        K 7.52
31605097 16030501 Dương Thị Ngọc                Quý       K 7.67
31605073 16030502 Quách Tuyết                  Nghi       K 7.34
31605100 16030502 Nguyễn Phương                 Quỳnh     K 7.44
31605114 16030502 Hồ Lê Thanh                  Thiện     K 7.95